RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KLIENTA

1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w umowie sprzedaży („Umowa”) lub
przekazanych w związku z jej zawarciem i realizacją jest FPT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku
(adres: ul. Bysewska 30, 80-298 Gdańsk; rejestracja: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego/KRS, numer KRS: 717132; NIP: 5892039674
„Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem, pisząc na adres email
biuro@fpt.agro.pl.

2. Zasadniczo, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”).
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia na Twoje żądanie niezbędnych działań przed
zawarciem Umowy oraz w celu jej realizacji.

3. Podstawą przetwarzania Twoich danych może być również prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. d RODO), związany np. z bezpieczeństwem, marketingiem
bezpośrednim lub dochodzeniem praw oraz roszczeń.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i
realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji Umowy oraz jej
obowiązkowej archiwizacji, względnie dochodzenia lub obrony praw i roszczeń związanych z jej
wykonaniem albo niewykonaniem, o ile – i w zakresie, w jakim – przepisy obowiązującego prawa nie
stanowią inaczej.

6. Administrator może przekazać Twoje dane następującym kategoriom odbiorców: biurom
rachunkowym, dostawcom infrastruktury technicznej lub aplikacji chmurowych oraz innym
podmiotom, które zwyczajowo są angażowane pomocniczo do realizacji Umowy lub wykonania
zobowiązań z niej wynikających.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych, ani też podejmować decyzji lub w podobnie istotny sposób wpływać na Ciebie w
oparciu o wyłącznie zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych.

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, ich
sprostowania, przeniesienia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – w polskich warunkach: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi).

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania